Opole 01.09.2023

Regulamin serwisu Firma - www.MojaDobraFirma.pl

prowadzonego przez:
INFRA Systemy Informatyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Głogowska 35
45-315 Opole

 1. Definicje

  O ile nie będzie to wynikało jednoznacznie z kontekstu niniejszego Regulaminu określenia podane poniżej, pisane z dużej litery otrzymują nastepujące znaczenie:
  1. Serwis - serwis Internetowy www.MojaDobraFirma.pl, prowadzony przez INFRA Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwiający korzystanie z funkcji zdefiniowanych w pkt. 3
  2. Regulamin - niniejszy regulamin stanowiący załącznik do umowy świadczenia usług poprzez Serwis
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub organizacja która korzysta z Sewisu dla potrzeb własnych lub osób trzecich
  4. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem serwisu
  5. Podmiot - Użytkownik lub osoby trzecie, na rzecz których Użytkownik prowadzi działalność usługową. Wszystkie dane i wszystkie operacje wykonywane w Serwisie dotyczą Podmiotu.
  6. Administrator - Osoba, która została przez Użytkownika uprawniona do zarządzania Serwisem. Administrator ma z definicji przyznane wszelkie uprawnienia do Serwisu.
  7. Operator - Osoba, która została przez Operatora upoważniona do wykonywania pewnych działań na rzecz określonych Podmiotów
  8. Cennik - opublikowany na stronie Serwisu cennik świadczenia usług. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu
  9. INFRA - właściciel Serwisu - INFRA SI sp. z o.o., 45-315 Opole, ul. Głogowska 35

 2. Postanowienia ogólne.

  Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą serwisu www.MojaDobraFirma.pl i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu, zawartej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.
   
 3. Funkcje realizowane przez Serwis

  1. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  2. Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
  3. Generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7 / VAT-7K
  4. Wystawianie faktur sprzedaży
  5. Ewidencja przebiegu pojazdu
  6. Automatyczne księgowanie wystawionych faktur do Księgi Przychodów i Rozchodów i rejestrów VAT
  7. Prowadzenie słowników:
   • kontrahentów
   • cenników
   • pozycji cennikowych
   • rejestrów sprzedaży
  8. Administracja serwisem:
   • Administrowanie danymi Użytkownika
   • Administrowanie Podmiotami
   • Administrowanie Operatorami

 4. Korzystanie z SERWISU i rejestracja Użytkownika

  1. Serwis świadczy swoje usługi poprzez sieć Internet
  2. Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem i z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki. Jednakże zaleca się stosowania Internet Explorera w wersji co najmniej 8.
  3. Aby Użytkownik mógł rozpocząć pracę w Serwisie, musi założyć konto w Serwisie. Dane Użytkownika, dotyczące jego nazwy, NIP-u i adresu, wprowadzone do Serwisu podczas zakładania konta Użytkownika muszą być zgodne z prawdą pod rygorem unieważnienia Umowy i utraty wszystkich wprowadzonych do Serwisu danych. Dotyczy to również późniejszych zmian danych Użytkownika.
  4. Podczas rejestracji Użytkownik musi zdefiniować:
   • swój identyfikator. Identyfikator użytkownika musi być unikalny w Serwisie,
   • swoje hasło dostępowe. Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków, w tym co najmniej 1 literę i 1 cyfrę,
   • swój adres e-mail, oraz pytanie kontrolne i prawidłową odpowiedź na to pytanie. Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła to podczas wykonywania funkcji "Nie pamiętam hasła użytkownika", przed wysłaniem na podany adres e-mail Użytkownika, wykonana zostanie weryfikacja uprawnień do wykonania tej fukcji poprzez sprawdzenie czy odpowiedź na zdefiniowane pytanie jest zgodna z tą podaną podczas zakładania konta,
   • dwa podstawowe parametry których zmiana wymagać będzie zgody Serwisu:
    • czy przewiduje, że upoważni do korzystania z Serwisu więcej niż jedną osobę. Wówczas będzie musiał zdefiniować Administratora Serwisu,
    • czy przewiduje obsługę wiecej niż jednego Podmiotu.
   Warunkiem koniecznym jest także akceptacja niniejszego Regulaminu.

 5. Świadczenie usług, płatności

  1. Serwis zaczyna świadczyć usługi na rzecz Użytkownika z chwilą założenia konta przez Użytkownika z jednoczesnym zakceptowaniam Regulaminu
  2. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z serwisu przez okres 2 miesięcy lub dłuższy jeśli przy zakładaniu swojego konta Użytkownik wpisał posiadany przez siebie kod promocyjny. 
  3. Przed upływem okresu bezpłatnego korzystania z Serwisu Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres Umowę na świadczenie usług przez Serwis pomiędzy nim i INFRĄ. Umowę tę powinien wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i przesłać pod podany adres. Jest to warunek konieczny do kontynuowania świadczenia przez Serwis usług na rzecz Użytkownika. Po okresie bezpłatnego korzystania z Serwisu a do czasu wpłynięcia podpisanej Umowy, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące, Użytkownik ma dostęp do swojego konta wyłącznie z prawem odczytu danych. Jeśli i po tym okresie INFRA nie otrzyma podpisanej Umowy, oznaczać to będzie rezygnację z usług Serwisu i konto Użytkownika zostanie wraz z wszelkimi wprowadzonymi danymi usunięte z Serwisu.
  4. W przypadku otrzymania przez INFRĘ podpisanej Umowy, nastąpi jej drugostronne podpisanie i niezwłoczne przesłanie 1 egzemplarza do Użytkownika.
  5. Użytkownik, po podpisaniu Umowy, otrzymywać będzie drogą elektroniczną (na podaną skrzynkę e-mail) fakturę VAT za kolejny miesiąc korzystania z Serwisu w wysokości zgodnej z Cennikiem. Termin płatności faktury VAT wynosić będzie 7 dni. Brak wpływu płatności na konto INFRY przez pierwsze 30 dni skutkować będzie blokadą możliwości wprowadzania nowych danych i edycji danych już istniejacych w Serwisie. Po tym okresie jeśli nie nastąpi wpłata za świadczone usługi - dostęp do Serwisu zostanie dla Użytkownika zablokowany.
  6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  7. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika bez podania przyczyny w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i winno być dostarczone do INFRY najpóźniej przed końcem miesiąca w którym następuje wypowiedzenie.
  8. Umowa może być rozwiązana przez INFRĘ w dowolnym momencie w przypadku:
   • stwierdzenia działań Użytkownika które mogą stanowić zagrożenie dla Serwisu, lub dla bezpieczeństwa danych przechowywanych w Serwisie
   • braku zgody Użytkownika na propozycję zmiany Regulaminu
   • braku zapłat za świadczone przez Serwis usługi przez okres ponad 3 miesięcy
   • innych działań mogących naruszać dobre imię Serwisu lub INFRY
  9. Rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyny rozwiązania, powoduje że po okresie 12 miesiący od daty rozwiązania Umowy wszelkie dane Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu. Użytkownik ma prawo przed upływem ww. okresu do otrzymania kopii jego danych przechowywanych przez Serwis. Tryb przekazania i koszty wykonania kopii będą ustalone w osobnym porozumieniu.

 6. Bezpieczeństwo i poufność danych

  1. Serwis oświadcza, że podejmuje wszelkie starania aby dane Użytkownika były należycie zabezpieczone przed utratą i/lub przed osobami trzecimi. W tym celu:
   • usługi Serwisu realizowane są w taki sposób, aby wyeliminować skutki jakichkolwiek awarii i zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika
   • szczególnie zabezpieczone są identyfikator i hasło Użytkownika. Dane te są niedostępne nawet dla pracowników Serwisu.
  2. Użytkownik chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo i poufność swoich danych powinien:
   • nieudostępniać swojego identyfikatora (loginu) i hasła osobom nieupoważnionym. Zaleca się okresową zmianę hasła dostępowego do Sewisu
   • w przypadku obsługi Serwisu przez wielu Operatorów, Użytkownik powinien ze szczególną starannością wyznaczyć Administratora, gdyż tylko Administrator ma wszelkie uprawnienia i tylko on ma prawo do wglądu i zmiany danych osobowych Użytkownika
   • nie korzystać z usług Serwisu poprzez ogólnodostępne komputery, np. z kafejek internetowych
  3. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, oraz do rozliczeń Serwisu z Użytkownikiem za świadczone usługi.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. nr 133  poz. 883 z późn. zm.).
  5. Zgodnie z wymaganiami art. 28 RODO, INFRA jako podmiot przetwarzający (dostawca SaaS) oświadcze, że:
   • dane osobowe Użytkownika są przetwarzane jedynie w celu zawarcia i realizacji Umowy oraz w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym także w celu dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością,
   • przekazane dane osobowe przechowywane są w pełnej tajemnicy a dostęp do nich oprócz Użytkownika mają jedynie upoważnieni pracownicy INFRY wyłącznie w celach konserwacji i rozwoju oprogramowania Serwisu.
   • Dane są udostępniane Użytkownikowi przez sieć Internet w postaci zaszyfrowanej z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL.
   • jedynie Użytkownik jest upoważniony do wprowadzania i edycji swoich danych osobowych
   • dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz przez 12 miesięcy po jej rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie przed upływem 12 miesięcy od rozwiązania Umowy.

 7. Odpowiedzialność INFRY

  1. INFRA zobowiązuje się w czasie trwania Umowy do umożliwienia Użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do Serwisu. Wszelkie konieczne przerwy techniczne związane m.in. z aktualizacją oprogramowania odbywać się będą w terminach o których Użytkownik będzie wcześniej poinformowany drogą elektroniczną (e-mail).
  2. INFRA oświadcza, że oprogramowanie Serwisu realizuje funkcje zdefiniowane w punkcie 3. Jednakże INFRA nie będzie odpowiedzialna oraz nie udziela gwarancji, że oprogramowanie Serwisu jest wolne od jakichkolwiek błędów.
  3. Całkowita odpowiedzialność INFRY z tytułu szkody wywołanej przez niewłaściwe działanie Serwisu (w tym także utratę danych), jest ograniczona do wysokości kwot zapłaconych przez Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystania z Serwisu. Jednocześnie wykluczona jest odpowiedzialność INFRY z tytułu strat pośrednich, np. z tytułu utraconych korzyści.
  4. INFRA nie ponosi odpowiedzialności za:
   • niemożność korzystania z Serwisu, jeżeli spowodowane to zostało przez siłę wyższą lub inne działania na które INFRA nie miała wpływu
   • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego (niezgodnego z dokumentacją lub przeznaczeniem) użytkowania Serwisu
   • szkody powstałe w wyniku próby ingerowania w oprogramowanie Serwisu
   • długi okres przetwarzania danych, jeżeli źródłem tego jest czas transmisji

 8. Zmiany Regulaminu

  1. INFRA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i/lub Cennika
  2. Zmiana Regulaminu i/lub Cennika publikowana będzie na stronach Serwisu z 30 dniowym wyprzedzeniem.
  3. Dostarczenie do INFRY pisma Użytkownika o braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu i/lub Cennika oznacza wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy w trybie punktu 5.g. ze skutkami podanymi w punkcie 5.i.


 
Wszelkie prawa zastrzeżone
copyright INFRA SI sp.z o.o.
2010 - 2024