Opole 01.02.2011

Regulamin serwisu Firma - www.MojaDobraFirma.pl

prowadzonego przez:
INFRA Spółka Akcyjna
ul. Głogowska 35
45-315 Opole

 1. Definicje

  O ile nie będzie to wynikało jednoznacznie z kontekstu niniejszego Regulaminu określenia podane poniżej, pisane z dużej litery otrzymują nastepujące znaczenie:
  1. Serwis - serwis Internetowy www.MojaDobraFirma.pl, prowadzony przez INFRA Spółka Akcyjna, umożliwiający korzystanie z funkcji zdefiniowanych w pkt. 3
  2. Regulamin - niniejszy regulamin stanowiący załącznik do umowy świadczenia usług poprzez Serwis
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub organizacja która korzysta z Sewisu dla potrzeb własnych lub osób trzecich
  4. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem serwisu
  5. Podmiot - Użytkownik lub osoby trzecie, na rzecz których Użytkownik prowadzi działalność usługową. Wszystkie dane i wszystkie operacje wykonywane w Serwisie dotyczą Podmiotu.
  6. Administrator - Osoba, która została przez Użytkownika uprawniona do zarządzania Serwisem. Administrator ma z definicji przyznane wszelkie uprawnienia do Serwisu.
  7. Operator - Osoba, która została przez Operatora upoważniona do wykonywania pewnych działań na rzecz określonych Podmiotów
  8. Cennik - opublikowany na stronie Serwisu cennik świadczenia usług. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu
  9. INFRA - właściciel Serwisu - INFRA Spółka Akcyjna, 45-315 Opole, ul. Głogowska 35

 2. Postanowienia ogólne.

  Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą serwisu www.MojaDobraFirma.pl i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu, zawartej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.
   
 3. Funkcje realizowane przez Serwis

  1. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  2. Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
  3. Generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7 / VAT-7K
  4. Wystawianie faktur sprzedaży
  5. Ewidencja przebiegu pojazdu
  6. Automatyczne księgowanie wystawionych faktur do Księgi Przychodów i Rozchodów i rejestrów VAT
  7. Prowadzenie słowników:
   • kontrahentów
   • cenników
   • pozycji cennikowych
   • rejestrów sprzedaży
  8. Administracja serwisem:
   • Administrowanie danymi Użytkownika
   • Administrowanie Podmiotami
   • Administrowanie Operatorami

 4. Korzystanie z SERWISU i rejestracja Użytkownika

  1. Serwis świadczy swoje usługi poprzez sieć Internet
  2. Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem i z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki. Jednakże zaleca się stosowania Internet Explorera w wersji co najmniej 8.
  3. Aby Użytkownik mógł rozpocząć pracę w Serwisie, musi założyć konto w Serwisie. Dane Użytkownika, dotyczące jego nazwy, NIP-u i adresu, wprowadzone do Serwisu podczas zakładania konta Użytkownika muszą być zgodne z prawdą pod rygorem unieważnienia Umowy i utraty wszystkich wprowadzonych do Serwisu danych. Dotyczy to również późniejszych zmian danych Użytkownika.
  4. Podczas rejestracji Użytkownik musi zdefiniować:
   • swój identyfikator. Identyfikator użytkownika musi być unikalny w Serwisie,
   • swoje hasło dostępowe. Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków, w tym co najmniej 1 literę i 1 cyfrę,
   • swój adres e-mail, oraz pytanie kontrolne i prawidłową odpowiedź na to pytanie. Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła to podczas wykonywania funkcji "Nie pamiętam hasła użytkownika", przed wysłaniem na podany adres e-mail Użytkownika, wykonana zostanie weryfikacja uprawnień do wykonania tej fukcji poprzez sprawdzenie czy odpowiedź na zdefiniowane pytanie jest zgodna z tą podaną podczas zakładania konta,
   • dwa podstawowe parametry których zmiana wymagać będzie zgody Serwisu:
    • czy przewiduje, że upoważni do korzystania z Serwisu więcej niż jedną osobę. Wówczas będzie musiał zdefiniować Administratora Serwisu,
    • czy przewiduje obsługę wiecej niż jednego Podmiotu.
   Warunkiem koniecznym jest także akceptacja niniejszego Regulaminu.

 5. Świadczenie usług, płatności

  1. Serwis zaczyna świadczyć usługi na rzecz Użytkownika z chwilą założenia konta przez Użytkownika z jednoczesnym zakceptowaniam Regulaminu
  2. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z serwisu przez okres 2 miesięcy lub dłuższy jeśli przy zakładaniu swojego konta Użytkownik wpisał posiadany przez siebie kod promocyjny. 
  3. Przed upływem okresu bezpłatnego korzystania z Serwisu Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres Umowę na świadczenie usług przez Serwis pomiędzy nim i INFRĄ. Umowę tę powinien wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i przesłać pod podany adres. Jest to warunek konieczny do kontynuowania świadczenia przez Serwis usług na rzecz Użytkownika. Po okresie bezpłatnego korzystania z Serwisu a do czasu wpłynięcia podpisanej Umowy, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące, Użytkownik ma dostęp do swojego konta wyłącznie z prawem odczytu danych. Jeśli i po tym okresie INFRA nie otrzyma podpisanej Umowy, oznaczać to będzie rezygnację z usług Serwisu i konto Użytkownika zostanie wraz z wszelkimi wprowadzonymi danymi usunięte z Serwisu.
  4. W przypadku otrzymania przez INFRĘ podpisanej Umowy, nastąpi jej drugostronne podpisanie i niezwłoczne przesłanie 1 egzemplarza do Użytkownika.
  5. Użytkownik, po podpisaniu Umowy, otrzymywać będzie drogą elektroniczną (na podaną skrzynkę e-mail) fakturę VAT za kolejny miesiąc korzystania z Serwisu w wysokości zgodnej z Cennikiem. Termin płatności faktury VAT wynosić będzie 7 dni. Brak wpływu płatności na konto INFRY przez pierwsze 30 dni skutkować będzie blokadą możliwości wprowadzania nowych danych i edycji danych już istniejacych w Serwisie. Po tym okresie jeśli nie nastąpi wpłata za świadczone usługi - dostęp do Serwisu zostanie dla Użytkownika zablokowany.
  6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  7. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika bez podania przyczyny w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i winno być dostarczone do INFRY najpóźniej przed końcem miesiąca w którym następuje wypowiedzenie.
  8. Umowa może być rozwiązana przez INFRĘ w dowolnym momencie w przypadku:
   • stwierdzenia działań Użytkownika które mogą stanowić zagrożenie dla Serwisu, lub dla bezpieczeństwa danych przechowywanych w Serwisie
   • braku zgody Użytkownika na propozycję zmiany Regulaminu
   • braku zapłat za świadczone przez Serwis usługi przez okres ponad 3 miesięcy
   • innych działań mogących naruszać dobre imię Serwisu lub INFRY
  9. Rozwiązanie Umowy, niezależnie od przyczyny rozwiązania, powoduje że po okresie 3 miesiący od daty rozwiązania Umowy wszelkie dane Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu. Użytkownik ma prawo przed upływem ww. okresu do otrzymania kopi jego danych przechowywanych przez Serwis. Tryb przekazania i koszty wykonania kopii będą ustalone w osobnym porozumieniu.

 6. Bezpieczeństwo i poufność danych

  1. Serwis oświadcza, że podejmuje wszelkie starania aby dane Użytkownika były należycie zabezpieczone przed utratą i/lub przed osobami trzecimi. W tym celu:
   • usługi Serwisu realizowane są w taki sposób, aby wyeliminować skutki jakichkolwiek awarii i zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika
   • szczególnie zabezpieczone są identyfikator i hasło Użytkownika. Dane te są niedostępne nawet dla pracowników Serwisu.
  2. Użytkownik chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo i poufność swoich danych powinien:
   • nieudostępniać swojego identyfikatora (loginu) i hasła osobom nieupoważnionym. Zaleca się okresową zmianę hasła dostępowego do Sewisu
   • w przypadku obsługi Serwisu przez wielu Operatorów, Użytkownik powinien ze szczególną starannością wyznaczyć Administratora, gdyż tylko Administrator ma wszelkie uprawnienia i tylko on ma prawo do wglądu i zmiany danych osobowych Użytkownika
   • nie korzystać z usług Serwisu poprzez ogólnodostępne komputery, np. z kafejek internetowych
  3. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, oraz do rozliczeń Serwisu z Użytkownikiem za świadczone usługi.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 6.c., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 7. Odpowiedzialność INFRY

  1. INFRA zobowiązuje się w czasie trwania Umowy do umożliwienia Użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do Serwisu. Wszelkie konieczne przerwy techniczne związane m.in. z aktualizacją oprogramowania odbywać się będą w terminach o których Użytkownik będzie wcześniej poinformowany drogą elektroniczną (e-mail).
  2. INFRA oświadcza, że oprogramowanie Serwisu realizuje funkcje zdefiniowane w punkcie 3. Jednakże INFRA nie będzie odpowiedzialna oraz nie udziela gwarancji, że oprogramowanie Serwisu jest wolne od jakichkolwiek błędów.
  3. Całkowita odpowiedzialność INFRY z tytułu szkody wywołanej przez niewłaściwe działanie Serwisu (w tym także utratę danych), jest ograniczona do wysokości kwot zapłaconych przez Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystania z Serwisu. Jednocześnie wykluczona jest odpowiedzialność INFRY z tytułu strat pośrednich, np. z tytułu utraconych korzyści.
  4. INFRA nie ponosi odpowiedzialności za:
   • niemożność korzystania z Serwisu, jeżeli spowodowane to zostało przez siłę wyższą lub inne działania na które INFRA nie miała wpływu
   • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego (niezgodnego z dokumentacją lub przeznaczeniem) użytkowania Serwisu
   • szkody powstałe w wyniku próby ingerowania w oprogramowanie Serwisu
   • długi okres przetwarzania danych, jeżeli źródłem tego jest czas transmisji

 8. Zmiany Regulaminu

  1. INFRA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i/lub Cennika
  2. Zmiana Regulaminu i/lub Cennika publikowana będzie na stronach Serwisu z 30 dniowym wyprzedzeniem.
  3. Dostarczenie do INFRY pisma Użytkownika o braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu i/lub Cennika oznacza wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy w trybie punktu 5.g. ze skutkami podanymi w punkcie 5.i.


 
Wszelkie prawa zastrzeżone
copyright ©INFRA S.A.
2010 - 2017